Det historiska NTF Gävleborg
Inför kansliflytten 1 januari 2014 från Gävle och Norra Skeppargatan 22 till Falun och NTF Dalarnas lokaliteter i anslutning till deras trafikövningsplats har undertecknad på styrelsens uppdrag inventerat arkiverade handlingar från åren 1969-2013. Arbetet har dels inriktats på material som är värt att bevara för fortsatt arkivering i Falun samt dels redovisning av en del historiska fakta om NTF Gävleborg utveckling. Här följer ett litet axplock från de mer än 40 åren.

Historik
De äldsta bevarade handlingarna är från 1968/69 och dåvarande Gävleborgs läns Trafikråd vars stadgar härrör från 1967-09-27 och före dess från 1961-12-29. Ett 15-tal ledamöter fördelade geografiskt i länet återfanns i detta råd vars egentliga uppkomst inte kan härledas mer än så. Ordförande var dåvarande länspolischefen Christer Horn af Rantzien och f.ö. var kommunerna väl representerade genom de kommunala trafiksäkerhetskommittéerna.

Det centrala NTF med legendariske ledaren Carl Gunnar Hammarlund deltog ibland vid något årsmöte. Man hade inget kansli och det löpande arbetet inom trafiksäkerhetsområdet svarade styrelsen för.

Inför Trafikrådets årsmöte den 7 oktober 1971 i Hofors hade styrelsen på grundval av det sedan 1934 bildade centrala NTF förberett en omorganisation i landet med nya stadgar och för vår del namnbyte till Gävleborgs läns Trafiksäkerhetsförbund. Så fick det bli och en styrelse utsågs bestående av 12 ledamöter. Dessa utökades året därpå till 15. En stadgeändring på rekommendation av centrala NTF gjordes 1985 och efter ytterligare 10 år 1995 var det dags för nästa stadge- och namnändring till nuvarande NTF Gävleborg. Det skedde under Anita Jabin, Gävle, epok som ordförande. En stor händelse i NTF Gävleborgs historia var 1996 när länsförbundet stod som värd för NTF kongressen. Den senaste stadgeändringen också det initierat av centrala NTF gjordes 2012. Den senaste 5-årsperioden i NTF historia har präglats av en kärvare ekonomisk tillvaro till följd av att statens verksamhetsbidrag helt togs bort 2011 och även att de nationella trafiksäkerhetsprojekten från Trafikverket blivit färre. Satsningen på det NTF-ägda konsultbolaget Säker Trafik Sverige AB kom inte heller att förändra den nedåtgående trenden och bolaget gick i konkurs hösten 2012. Den genomförda flytten och det utökade samarbetet med NTF Dalarna får ses mot bakgrund av det ekonomiska läget och framtidsutsikterna.

Personal
1969 återfinns namnet Bruno Sjöberg för första gången och han var då trafikskolelärare i Gävle och med stort intresse för trafiksäkerhetsfrågor. Ingen anställning skedde utan ett årsarvode (4 000 kr första året) för deltidsarbete utgick som trafikkonsulent först i trafikrådet och sedermera i det nybildade trafiksäkerhetsförbundet. Bruno kom att bli starkt engagerad i förbundet i 16 år fram till 1985 och ledde med stor pondus många aktiviteter och projekt för ökad trafiksäkerhet i länet.

Den förste heltidsanställde blev Jan Moby som 1986 anställdes i länsförbundet vars verksamhet nu hade stabiliserats och ekonomiskt utrymme fanns att ta detta beslut. Man höll då kontor vid Slottstorget 6 och på kansliet återfanns även en kontoristjänst på deltid. Genom Olle Asp nyanställning efter ytterligare två år 1988 kom chefstjänsten sedan att stabiliseras i mer än 20 år fram till 2008. En positiv och stabil period med som mest 4 anställda 2007. Därefter har det varit flera skiften på såväl chefstjänsten som beträffande annan personal fram till nuläget med Lars-Eric Abrahamsson som verksamhetsledare. 1991 flyttades kansliet till Norra Kopparslagargatan 18 och slutligen till Norra Skeppargatan 22 några år senare. Där blev man kvar till 31 december 2013 efter en omlokalisering 2010 till mindre lokaler i samma ingång/hus.

Verksamhetsledare

 • 1969-1985 Bruno Sjöberg
 • 1986-1987 Jan Moby
 • 1988-2007 Olle Asp
 • 2008-2009 Christoffer von Bothmer
 • 2010-2011 Ingemar Bodin
 • 2011- Lars-Eric Abrahamsson

Ordförande
Sedan ombildningen 1971 till Gävleborgs läns Trafiksäkerhetsförbund har förbundet under de efterföljande 42 åren letts av följande 6 ordförande:

 • 1971-1972 Christer Horn af Raintzen, Gävle, Länspolischef
 • 1973-1983 Gunbjörg Thunvall, Färila, Riksdagsman
 • 1984-1990 Sven-Erik Erstam, Gävle, F.d Länspolischef
 • 1991-2000 Anita Jabin, Gävle, Advokat
 • 2001-2011 Björn Forsling, Iggesund, Landstingsordförande
 • 2012- Björn Brink, Färila , Landstingsordförande

Årsredovisningar 1976-2013
Årsredovisningar återfinns för åren 1976-2013 varav de 6 senaste i original och resten som kopior. Ingenting arkiverat från åren 1971-1975. Fram till 1984 lämnades i årsredovisningen ingående redovisning över de kommunala trafiksäkerhetskommittéernas verksamhet.

Verksamhetsplaner
Verksamhetsplaner finns bevarade från åren 2000-2013 med undantag från 2008.

Årsmöten
Från hållna årsmöten 1969-2013 i länet finns de flesta protokollen bevarade. Noteras genomgående mer besökta årsmöten under tidigare decennier och med årsmötesplatserna jämnt fördelade i länets 10 kommuner. Det mest välbesökta årsmötet (80 personer) noteras till Bollnäs 1984 när Sven-Erik Erstam, Gävle, tog över ordförandeposten efter Gunbjörg Thunvall, Färila.

Medlemmar
I mitten på 1970-talet noteras ett 60-tal medlemmar/medlemsorganisationer. Antalet har i stort sett hållits på den nivån fram till 2000-talet då en successiv medlemsminskning skett till nulägets 40-tal inkl. länets 10 kommuner. 

Styrelsen
Styrelsen bestod före 1995 av 15 personer men bantades då till 8 i samband med en stadgeändring. Efter senaste stadgeändringen 2012 ingår nu i styrelsen 5 ledamöter utöver verksamhetsledaren som föredragande.

Ekonomi
Förbundets ekonomi var i början på 1970-talet minst sagt kärv med ett Landstingsbidrag 1977 på beskedliga 15.000 kronor och ett mindre bidrag från NTF centralt. I mitten på 1980-talet när den förste heltidsanställde konsulenten tog plats hade det ekonomiska läget förbättrats med bl.a ett Landstingsbidrag på 238.000 kronor. Bättre fart på de ekonomiska förutsättningarna blev det först i slutet på 1990-talet och förbundets utökade resurser gjorde också att NTF Gävleborg flyttade fram sina positioner inom trafiksäkerhetsområdet. Det egna kapitalet utgjorde sålunda 1.345.000 kronor år 2005. Efter förändringsprocessens början 2008 och minskade anslag har förbundets egna kapital reducerats till att vid årsskiftet 2013/2014 uppgå till cirka 1 miljon kronor.

Denna måttliga nedgång har kunnat begränsats genom dels kostnadsbesparande åtgärder och dels ökade marknadsinsatser för debiterade externa konsulttjänster inom trafiksäkerhetsområdet. De senare genom egna uppdrag och det av NTF ägda Säker Trafik AB i såväl ursprunglig som ny ägareform 2013.

Slutord historik
När NTF Gävleborg tillkom i början på 1970-talet noterades 60-70 döda vid trafikolyckor i Gävleborgs län. De senaste 5 åren är snittsiffran ett 15-tal vilket ännu inte helt sammanfaller med Nollvisionens mål men är ett gott stycke på väg. Många samverkande trafiksäkerhetsinsatser har medverkat till den positiva utvecklingen varvid NTF Gävleborgs aktiva verksamhet kan ha bidragit som en del. Med historien som grund arbetar vi vidare mot nya mål i trafiksäkerhetens tjänst i Gävleborg.

Styrelsen/Hans Norlund
Vice ordförande