Ungdomar måste bli bättre på att använda bälte i baksätet

 

Vi har under året sett ett antal uppmärksammade olyckor med tragisk utgång där de inblandade varit ungdomar sittande i baksätet. Efter att ha analyserat data från akutsjukvården i hela landet kan NTF konstatera att det tyvärr inte var en slump att de skadades så svårt. Bältesanvändningen i baksätet bland ungdomar i åldern 15 – 24 år är tre till fyra gånger lägre jämfört med övriga åldersgrupper.

 

NTF:s årliga bältesmätningar som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på över 350 000 observationer redovisar i år en bältesanvändning i tätort bland förare och passagerare i framsätet på 96 procent. I Gävleborg når bältesanvändningen endast upp till 94 procent.

 

De nationella bältesmätningarna visar vidare att kvinnor använder bälte i något högre utsträckning än män. Det var 98 procent av de kvinnliga förarna som använde bälte jämfört med 95 procent av de manliga förarna. Bland passagerarna var det 98 procent av kvinnorna samt barnen cirka 4‑15 år som använde bälte, jämfört med 93 procent av de manliga passagerarna. Vid en jämförelse mellan 2019 och 2020 framgår att det främst är bland manliga förare och passagerare som en liten förbättring kan ses. Resultaten från akutsjukvården under de tre senaste åren indikerar att bältesanvändningen bland ungdomar i baksätet kan ligga så lågt som 80 procent.

 

  • Det är alarmerande att bältesanvändningen i baksätet bland ungdomar är så låg. Om inget görs för att få fler ungdomar att använda bältet kommer vi sannolikt tvingas läsa om fler tragiska olyckor i framtiden. Våra barn och ungdomar är det viktigaste vi har. Vi måste få dem att förstå att bältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och baksätet. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med cirka 50 procent, säger verksamhetsledare Lars-Eric Abrahamsson.

 

Den totala användningen av bilbälte i framsätet i personbil ligger alltjämt högt men det är fortfarande en bit upp till det nationellt uppställda målet för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige som ligger på 99 procents användning. I 2020 års mätning är det två län som når upp till det nationella målet och det är Halland och Stockholm. Samtidigt ser vi en minskning av det lägsta resultatet. Norrbotten backar två procentenheter till 88 procents användning vilket i sig självt är anmärkningsvärt.

Det är glädjande att bältesanvändningen i Gävleborg ökat något från 93 till 94 procent jämfört med 2019, men ligger fortfararande på en för låg nivå.

 

  • Det är oroande att bältesanvändningen varierar så kraftig i landet och att vi ser tendenser till ännu större skillnader mellan länen i år. På vissa håll saknar mer än var tionde bälte. Vi skulle behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd- och beteendepåverkande insatser mot i första hand manliga förare i glest befolkade län för att öka användningen och i förlängningen rädda fler liv, säger Lars-Eric Abrahamsson.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare NTF Gävleborg, 070-313 40 14

 

Checklista för god bältesanvändning

  • Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.
  • Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.
  • Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsaka inre blödningar.
  • Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt kan du slå i ratten innan det gör någon nytta.

 

  

Ungdomar måste bli bättre på att använda bälte i baksätet

2020-11-26