Hur säkra är cykelstråken i Gävle och Sandviken?

För att öka cyklandet och samtidigt verka för ökad säker cykling har NTF kartlagt 108 cykelstråk i 21 kommuner.

I Gävle har vi kartlagt cykelstråken från centrum mot Furuvik, Hemlingby fritidsområde, Engeltofta, Golfbanan och stråket mot Hagaström via Boulognerskogen.

I Sandviken tittade vi på stråken från centrum mot Göranson Arena och vidare till Hedåsbadet samt från centrum mot Högbo bruk vidare till badet vid Öjaren och till Norrsätra.

 

Med hjälp av de lokala cykelkartorna, där både sträckor och korsningar bedöms och markeras som gröna, gula och röda, får cyklisten en fingervisning om var det är säkert och var man bör vara mer uppmärksam. Förhoppningen är att kartorna även ska vara användbara för kommunen i sin planering.

 

Varje år omkommer i genomsnitt 24 cyklister i trafiken och cyklister är den trafikantgrupp som står för flest allvarligt skadade i trafiken. Tre av fyra cyklister som omkommer kolliderar med ett motorfordon. Samtidigt finns det en uttalad önskan från samhället att fler ska välja cykeln som transportmedel. Ökad cykling bidrar till en bättre miljö, minskad trängsel i våra städer och till en bättre folkhälsa. Därför är det en viktig utmaning att vidta åtgärder för att även göra cyklingen säkrare.

 

  • Vi valde ut cykelstråken tillsammans med kommunerna och utgångspunkten har varit att visa att de flesta resmål i städerna är tillgängliga med cykel. På det stora hela kan vi konstatera att det ser det bra ut, men redovisningen är inte en samlad bedömning av kommunernas cykelinfrastruktur, säger Lars-Eric Abrahamsson, verksamhetsledare vid NTF Gävleborg.

 

40 av de 50 kartlagda korsningarna i Gävle är hastighetssäkrade eller delvis hastighetssäkrade. Ett cykelstråk av fem saknade helt röda sträckor och passager. Motsvarande siffror för Sandviken var att 33 av de totalt 38 kartlagda korsningarna var hasighetssäkrade, helt eller delvis.

  • Både Gävle och Sandvikens cykelstråk är i huvudsak säkra. Kommunerna har i stor utsträckning separerat cykelbanor från biltrafik och byggt på ett sätt som gör att man passerar så få korsningar som möjligt för att göra det attraktivt och säkert att cykla. Vi ser däremot att flera korsningar som passeras inte är säkra, här skulle man behöva göra mer, säger Lars-Eric Abrahamsson, verksamhetsledare vid NTF Gävleborg.

Cykelkartor och bedömningsunderlag återfinns här: Säkra kommunala cykelstråk

 

Varje år skadas ungefär 2000 cyklister allvarligt, åtta av tio i en singelolycka. Ungefär 15 procent av singelolyckorna kan relateras till vägmiljöns utformning och minst sex av tio som skadas allvarligt gör det på det kommunala vägnätet.

 

  • Standarden på våra cykelvägar behöver bli bättre. Det är vår förhoppning att cykelkartorna ska bli ett hjälpmedel i vardagen som gör att fler cyklister i större utsträckning väljer de säkraste cykelstråken och att kommunerna engagerar sig ännu mer när de planerar för ökad och säkrare cykling, säger Lars-Eric Abrahamsson, verksamhetsledare vid NTF Gävleborg

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Lars-Eric Abrahamsson, NTF Gävleborg: 070-313 40 14

Jenny Norell, projektledare NTF: 070-292 79 50

Hur säkra är cykelstråken i Gävle och Sandviken?

2018-09-28