Nyhetsblad nr 6, december 2015

Julstängt
Kontoret kommer att vara stängt 24 december-6 januari. 7 januari finns vi på plats igen.


Kom ihåg reflexen!
40 % av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Genom att använda reflex syns du bättre och risken för att råka ut för en olycka minskar betydligt. Det är viktigt att använda reflex även i stadstrafik, inte bara längs mörka landsvägar. Kom också ihåg att reflex är en färskvara. Värme, vatten och repor från nycklar kan skada och förkorta reflexens livslängd.


Yrkesförarrådet
Yrkesförarrådets provår är nu till ända. Två möten har genomförts under 2015. Vid mötet den 9 september beslutades om att genomföra en enkätundersökning om rådet skulle permanentas. Det visade sig vara ett svagt intresse från rådets medlemmar och vid styrelsemötet den 24 november beslutades att återigen lägga yrkesförarrådet vilande. Frågor som berör yrkestrafiken behandlas tillsvidare direkt av styrelsen NTF Gävleborg.

Äldrerådet
Äldrerådet har träffats två gånger under 2015. I oktober var vi på en gemensam träff i Falun tillsammans med representanter från Äldreråden i Uppland, Västmanland, Dalarna och Gävleborg. Många utbyten av erfarenheter skedde och alla upplevde dagen mycket lyckad. Nästa gemensamma träff planeras i Västerås hösten 2016.

Trafiksäkerhetsråd
TS-rådet har träffats två gånger under 2015. Inbjudna till detta råd är Trafikverket, Polisen, Länsstyrelsen, länets samtliga 10 kommuner, Region Gävleborg samt X-Trafik.
Syftet med träffarna är att skapa nätverk och diskutera aktuella trafiksäkerhetsfrågor som berör Gävleborgs län.


Projekten och övriga insatser 2015
Även projektåret börjar lida mot sitt slut. Vi har jobbat med 11 olika projekt under året på uppdrag av Trafikverket. 10 projekt är genomförda och slutredovisade, 1 av projekten fortsätter till juni 2016. Alla dessa projekt har på olika sätt bidragit till ökad trafiksäkerhet i Gävleborgs län.
Som exempel har användandet av bilbälte och cykelhjälm räknats i samtliga kommuner, ungdomar har informerats om alkohol och droger i trafiken samt att gång- och cykelpassager har inventerats.
Medlen vi får från Region Gävleborg har bland annat använts till att öka kunskapen hos nyblivna föräldrar med hjälp av MVC och BVC i länet. Aktiviteter har genomförts i skolor, till nya svenskar och till äldre i vårt län.
Alla dessa insatser har inneburit att NTF under 2015 kunnat hålla fortsatt fokus på trafiksäkerheten för alla i Gävleborgs län.

Olycksstatistik 2015
Under året har 16 olyckor med dödlig utgång (18 döda) inträffat i Gävleborgs län, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2014.

Då vår statistik kan skilja sig från Trafikverkets vill vi förtydliga att vi hämtar vår statistik från STRADA (där Landstinget och Polisen rapporterar in olyckor) och siffrorna är preliminära dvs. vissa olyckor kan komma att räknas bort om man anser att de är uppkomna pga. sjukdom eller självmord.


NTF Gävleborgs styrelse och personal tackar för ett bra samarbete under året och önskar er en riktigt god jul och gott nytt trafiksäkert år!


2015-12-21