Lugnt årsmöte med optimism

NTF Gävleborg årsmöte gick i lugnets tecken inför beskedliga 17 deltagare på Folkets Hus i Gävle. Så få deltagare på ett årsmöte har det nog aldrig varit men de som var där fick bl.a. höra om Gävle kommuns satsningar på cykelpassager och cykelöverfarter samt NTF generalsekreterare Marie Nordéns positiva visioner om NTF i framtiden. Det negativa framhöll ordförande Björn Brink och gäller 2015 och att antalet döda i trafiken i X-län uppvisar en stigande trend även om det för hela landet är oförändrat.

Annars började årsmötet med att kommunfullmäktiges ordförande Patrik Stenvard hälsade välkommen till Gävle där så mycket är på gång kring framförallt bostadsbyggandet. Stor bostadsbrist gäller och kommunen växer med nu cirka 100 000 invånare. Med det följer att trafikfrågorna måste lösas och en trafiksäker och framkomlig miljö tillskapas.

Trafikplanerare Madelene Håkansson uppehöll sig i sitt anförande om pågående satsningar för att öka framkomligheten och göra cyklandet än mer trafiksäkert. Det framkom att Gävle ligger i framkant på cykelsidan och som ett bevis på det kommer den rikstäckande cykelkonferensen att arrangeras i Gävle 24-25 maj. Främst avsett som en mötesplats för representanter från Sveriges kommuner m.fl. om trafiksäker cykling och dithörande frågor.

NTF Marie Nordén gjorde en resumé över NTF verksamhet efter 5 tuffa år och för framtiden andas viss optimism att det vänt och att bättre tider kan skönjas för den nu över 80-åriga trafiksäkerhets-organisationen. Fler nationella projekt är att vänta främst angående attityder och beteenden hos alla trafikantgrupper. Ett område som särskilt berördes gäller de asylsökande i landet och som har annan bakgrund om trafik och trafiksäkerhet än vi inhemska medborgare. Grunden är Nollvisionen från 1997 och nu reviderad från 2012!

Om det efterföljande årsmötet fick styrelsen som väntat ansvarsfrihet och i styrelsen omvaldes Björn Brink Färila till ordförande ett år och nyvald på två år blev Clemens Ludvigsson trafikingenjör i Hudiksvall. Han efterträdde Katarina Hedberg, Söderhamn som på egen begäran lämnade styrelsen efter några år. För övrigt omval av Hans-Olov Åström Gävle och Hans Norlund Gävle. Den sistnämnde på ett år. Nytt för året var att Jan Bergstrand, Bollnäs utsågs till fortsatt ordförande i Äldrerådet där styrelsen nu också fastställt en arbetsordning.

Ny valberedning utsågs med Håkan Lindgren Järbo till sammankallande efter Conny Bergsman Sandviken som nu tackade för sig efter många år på den posten. Ingrid Zetterbergh, Arbrå och Katarina Hedberg, Söderhamn blev nyinvalda i valberedningen.

Medlemsavgiften fastställdes som oförändrad 500:- för 2017.

Slutligen efter verksamhetsledaren Lars-Eric Abrahamssons föredragning kunde årsmötet godkänna 2016 års verksamhetsplan och budget med inriktning på ett 0-resultat. NTF Gävleborg nationella projektinsatser i Jämtlands län fortsätter efter NTF Jämtland nedläggning 2015. För övrigt fortsatta satsningar på externa trafiksäkerhetsuppdrag kring bl.a. bilen som trafiksäker arbetsplats och annan utbildning. Uppdragen för Region Gävleborg fortsätter i samma omfattning.

Den omvalde ordföranden Björn Brink som öppnade, fick även avsluta 2016 års årsmöte efter avtackningar av avgående ledamöter och de framträdande gästerna.
// Sekr. Hans Norlund


2016-04-18