Glatt årsmöte i ”Glada Hudik”

NTF Gävleborg har hållit årsmöte med ett 30-tal deltagare.

Välkommen till Glada Hudik, inledde kommunalrådet Majvor Westberg-Jönsson sitt anförande vid årsmötet i Forsa den 19 mars. En bra start konstaterade förbundets ordförande Björn Brink, Färila, som kontrade med att tacka för lunchen och att vi gärna kommer tillbaka. Senast var det för 7 år sedan.

Inför NTF kongressen

Björn Brink konstaterade också att förbundets första år med kansliet förlagt till NTF Dalarna och Falun fallit väl ut och bl.a. resulterat i tre gemensamma motioner till den kommande NTF-kongressen i Stockholm den 16 april. Björn kommenterade den allmänna utvecklingen inom centrala NTF dit han själv är nominerad till en styrelseplats. En utmaning så god som någon och han torde vara den förste gävleborgaren till den positionen. Senare under årsmötet valdes f.ö. denne och styrelsens vice ordförande Hans Norlund, Gävle, att utgöra vårt förbunds kongressombud.

En av de tre motionerna avser människans viktiga roll i trafiken och för en förbättrad säkerhet. Beteendet är viktigt och i motionens anda har även förbundsstyrelsen ställt upp och föreslår ett bifall till kongressen och ingår f.ö. i deras Strategiplan 2015-17. Någonting för nye generalsekreteraren Marie Nordén att bita i som tidigare riksdagskvinna för (s) i 10 år! Årsmötet ställde sig helt bakom motionen kan tilläggas.

Årsmötet

Om årsmötesagendan skedde inget dramatiskt utan som revisorerna ville fick styrelsen ansvarsfrihet även denna gång. Resultatet lades godkänt till handlingarna trots att de finansiella intäkterna gav ett minusresultat. Bara tillfälligt, replikerade verksamhetsledaren Lars-Eric Abrahamsson som föredrog allt i ett bildspel.

Omval hela vägen

Även valberedningens sammankallande Conny Bergsman förslag på omval av ordförande Björn Brink, Färila, samt avgående styrelseledamöterna Katarina Hedberg, Söderala, och Niclas Sandström, Forsbacka, på två år vann årsmötets gehör. Årsmötet kontrade med att omvälja hela valberedningen inför 2016 års årsmöte liksom övriga funktionärer.

Verksamheten 2015

Styrelsens ambitiösa verksamhetsplan med ekonomisk plan föredrogs med bildspel av Lars-Eric Abrahamsson och föranledde inga längre diskussioner utan fullt förtroende för styrelsens planer uttalades. Även de oförändrade avgifterna 2016 på 500 respektive 100 kronor för fysiska medlemmar klubbades igenom av den utmärkte mötesordföranden Katarina Hedberg. Vanan från kommunalpolitiken i Söderhamn kom nu till sin rätt även i detta sammanhang kan tilläggas.

Om styrelsearvodena till sist blev det marginella justeringar inför 2015 med tillägget att valberedningen gemensamt med styrelsen ser över formerna för arvodering inför 2016 års årsmöte.

Föredragen

Under årsmötets allmänna del informerade polisen Janne Olsson Hudiksvall om den nya polisorganisationen som är i gång från 1 januari 2015. Mycket återstår att sjösätta och årsmötet uttalade en förhoppning om en mera lokal och tillgänglig polismyndighet med framför allt flera poliser.
Hudiksvalls kommun informerade genom kommunalrådet Majvor Westberg-Jönsson om det som har skett, sker och skall ske för de närmare 37.000 invånarna.

Sara Johansson från trafikkontoret uppehöll sig kring trafik och trafiksäkerhetsfrågor och speciellt med tonvikt på säker framkomlighet och fullföljande av fastlagd cykelplan. Trafikolycksstatistiken ser fortsatt bra ut i kommunen vilket är väl värt att bygga vidare på!

Årsmötet avslutades först närmare kl. 17.30 och årsmötesdeltagarna kände sig då nöjda med dagen liksom den omvalde ordföranden Björn och övriga i den sammansvetsade styrelsen. Nya utmaningar väntar men 2015 har börjat bra med bara en dödsolycka hittills i länet, men även det är en för mycket…

Ref. Hans Norlund


2015-03-31