- Ny omfattande hastighetsmätning

Fortsatt dålig respekt för 40-skylten i tätort...

Hastighetsefterlevnaden i tätort är fortfarande på en oacceptabel låg nivå och långt ifrån de uppställda målen för 2020. Höga hastigheter i tätort medför onödigt höga risker för gående och cyklister. För andra året i rad genomför NTF mätningarna i tätort på uppdrag av Trafikverket för underlag till officiell nationell statistik.

Trafikverkets mål för hastighetsefterlevnaden år 2020 är att 80 procent av all trafik i tätort sker inom gällande hastighetsgräns. De nyligen analyserade resultaten omfattar 69 olika mätpunkter i olika kommuner. Mätpunkterna är valda för att ge nationellt representativ data och visar att drygt 63 procent håller hastigheterna på det kommunala vägnätet. Sämst är man på att hålla hastighetsgränsen 40 km/tim.

- Det är naturligtvis oacceptabelt att vi inte kan uppnå en bättre hastighetsefterlevnad i tätorterna, där oskyddade trafikanter och bilar blandas. Ska vi lyckas i våra ambitioner inför 2020 måste vi lyfta fram det delade ansvaret mellan trafikanterna och systemutformarna. Bilisterna måste förstå vilka risker de utsätter andra för när de kör för fort. Samtidigt måste väghållarna utforma gatorna för att få ner hastigheterna eller separera fordonsslagen menar Johan Lindström, Generalsekreterare NTF.

Andelen som höll hastigheten inom samtliga uppmätta hastighetsgränser var 63 procent. Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim där 53 procent av trafiken håller hastighetsgränsen. På gator med 50 km/tim var det 61 procent, på 60 km/tim 69 procent och på 70 km/tim 77 procent som höll hastighetsgränsen.

- Andelen oskyddade trafikanter är som regel som störst vid de lägre hastighetsgränserna i tätort. Ändå sker de flesta överträdelserna vid just hastighetsgränserna 40 och 50 km/tim. Att promenerande och cyklande barn, ungdomar och äldre utsätts på detta sätt kan vi aldrig acceptera och det krävs krafttag på flera fronter, säger Johan Lindström, Generalsekreterare NTF.

Mätningarna gjordes på 69 olika mätpunkter och i varje punkt mättes hastigheten under en vecka på vägar med hastighetsgräns mellan 40 km/tim och 70 km/tim. Variablerna som redovisas är genomsnittlig hastighet mellan två punkter och andel överträdelser vid varje hastighetsgräns. Någon signifikant förbättring av resultaten mellan 2012 och 2013 kan inte påvisas.


2014-04-24