Pressmeddelande

Dålig hastighetsefterlevnad på 40 sträckor

Medelhastigheten på kommunala gator har minskat, men förarna behöver fortfarande bli bättre på att hålla hastigheterna, framför allt på gator med hastighetsgräns 40 km/tim. Det visar den årliga tätortsmätningen från NTF och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

- Sverige har nått målet för 2020, nämligen att medelhastigheten ska ha gått ner med 3 km/tim sedan 2012. Däremot behöver förare bli bättre på att hålla hastighetsgränserna på 40-sträckor, gator där det ofta rör sig mycket oskyddade trafikanter, säger Anna Vadeby, en av VTI-forskarna som sammanställt rapporten.

Enligt nationella vägdatabasen NVDB, har längden av kommunala 30-sträckor ökat med 30 procent till drygt 1400 mil medan 40-sträckor femdubblats till 1100 mil sedan 2012. Under samma tidsperiod har längden av 50-sträckor halverats till knappt 1400 mil. När en hastighetsgräns sänks med 10 km/tim utan att det görs någon fysisk förändring av trafikmiljön leder det till en förändring av medelhastigheten med cirka 2 km/tim.

Antalet dödade i vägtrafiken från 2007 till 2020 skulle halveras, enligt ett riksdagsbeslut. För att följa upp det målet har forskarna studerat trafiksäkerhetsutvecklingen, bland annat genom att låta mäta efterlevnaden av hastighetsgränser på det kommunala vägnätet i tätort. Dessa mätningar har skett varje år sedan 2012.

- NTF har mätt hastighetsefterlevnaden i tätort på nationell nivå sedan 2012 och resultaten visar att de insatser som gjorts hitintills inte har bidragit till bättre hastighetsefterlevnad, snarare tvärt om. Det är faktiskt endast 52 procent av fordonen som numera håller skyltad hastighet på 40-sträckor, år 2018 var det 53 procent. Det är dags att börja prioritera de oskyddade trafikanternas säkerhet även om det i vissa fall kanske måste ske på bekostnad av bilisternas krav på framkomlighet, säger Marie Nordén generalsekreterare NTF.

Ett delmål är att minst 80 procent av trafiken ska köra inom gällande hastighetsgränser. För att nå dit är det fortfarande efterlevnaden på gator med låg hastighet som behöver bli bättre, framför allt på gator med hastighetsgräns på 40 km/tim. Mätningarna 2020 skedde under september månad på 23 orter i Sverige på det kommunala huvudvägnätet med hastighetsgränser på 40 till 70 km/tim. Mätningarna utfördes med radar av personal från NTF.

Mätresultat 
Andel som håller hastighetsgränsen:

40 km/tim – 52 procent
50 km/tim – 73 procent
60 km/tim – 78 procent
70 km/tim – 69 procent

Dålig hastighetsefterlevnad på 40 sträckor

2021-05-06