Pressmeddelande

Barns skolvägar är inte tillräckligt säkra

Skolstartstider i hela landet! Att kunna transportera sig till och från skolan säkert och på egen hand är viktigt för barnens utveckling och städernas hållbarhetsmål. Men hur säkert är det egentligen för våra barn? NTF:s årliga och nationella hastighetsmätning i tätort visar att nära hälften kör för fort på kommunala 40-sträckor. Utöver det bedöms cirka hälften av alla kommunala gång-, cykel- och mopedpassager över gata hålla låg säkerhetskvalitet.

Men höga hastigheter och otrygga passager i våra tätorter medför inte bara en förhöjd risk att skadas allvarligt eller dödas i en trafikolycka. Otryggheten får till exempel föräldrar att skjutsa sina barn till skolan i stället för att låta dem gå och cykla. Den stora förloraren blir barnen som fråntas chansen till daglig motion och den utveckling som det innebär att bemästra och utforska sin omvärld. Men höga hastigheter påverkar naturligtvis även miljön och den allmänna trivseln i våra städer. När gående och cyklister upplever otrygghet och i stället tar bilen, innebär det hundratusentals onödiga bilresor dagligen.

En förutsättning för att barn i större utsträckning ska kunna gå eller cykla till skolan är säkra skolvägar. För att en skolväg ska kunna anses som helt säker krävs att alla korsningar där barn och motorfordon samsas är hastighetssäkrade. Med hastighetssäkrade menas att det finns ett farthinder eller liknande som säkerställer att hastigheten hos motorfordonet inte överstiger 30 km/tim. En planskild korsning med tunnel under eller bro över vägen är ännu bättre för både trafiksäkerheten och framkomligheten.

- Vi får ofta frågor från oroliga föräldrar kring när barn är mogna att ta sig till och från skolan på egen hand. Många av barnens funktioner är inte färdigutvecklade förrän i tonåren. Barnens begränsningar gäller bland annat sådant som att identifiera varifrån ljud kommer, bedöma avstånd och hastighet på fordon, använda sitt perifera seende, skilja på höger och vänster, göra flera saker samtidigt, och bedöma risker. Men med rätt förutsättningar i form av en säker skolväg kan man låta yngre barn gå eller cykla till skolan utan någon vuxens sällskap, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Lagom till skolstart lanserar NTF tävlingen #minskolväg 2021. Syftet är att skapa ett intresse för barnens skolväg hos barn, föräldrar och skola. Genom att kartlägga barns skolväg ökar medvetenheten om riskerna, men även möjligheterna för barn att gå eller cykla till skolan synliggörs. Föräldrar uppmuntras att hjälpa till med undersökningen. Vår förhoppning är att det intresse som då startar hemma och den kunskap som vårt verktyg ger, ska stimulera pedagoger och skola att aktivt arbeta mer med trafiksäkerhet under lektionstid.

Läs mer: minskolvag.se

- Vi bjuder för sjätte året i rad in både enskilda elever och klasser till att tävla om 10 000 kronor till klassen. Man tävlar genom att reflektera över sin skolväg och kartlägga de punkter där man på väg till och från skolan samspelar med motorfordon. Vi vill med verktyget #minskolväg som bedömer om en korsning är säker eller inte, ge föräldrar ett stöd innan de beslutar om det är möjligt att låta barnen gå eller cykla till skolan på egen hand. Fördelen med att barn och föräldrar genomför kartläggningen tillsammans är att man gemensamt reflekterar över riskerna i trafiken och övar in skolvägen. Att klara av att gå eller cykla på egen hand till skolan kommer inte av sig själv utan kräver träning och erfarenhet. En förutsättning är dock säkra skolvägar och här återstår det mycket att göra för Sveriges kommuner. I första hand behöver man säkerställa att de passager barnen använder för att ta sig till och från skolan i mycket högre utsträckning är hastighetssäkrade, avslutar Marie Nordén.

Barns skolvägar är inte tillräckligt säkra

2021-09-08